Opłaty

Notariusz jako płatnik pobiera podatki i wpłaca je organowi podatkowemu. Są to podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.
Notariusz pobiera również opłaty sądowe, które należy uiścić w przypadku dokonywania czynności, w związku z którymi w akcie notarialnym zawierany jest wniosek do sądu prowadzącego księgi wieczyste, na przykład o wpis własności, wpisanie w księdze roszczenia czy wykreślenie hipoteki. Notariusz zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Wysokość opłat sądowych określona jest w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku
Strona czynności notarialnej może wystąpić do sądu o przyznanie jej zwolnienia od ponoszenia wydatków związanych z zawarciem umowy. Zwolnienie można uzyskać:

Ad. 1

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.
Jeżeli strona czynności notarialnej – osoba prawna, wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.
Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.

Ad.2

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.
Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Warunki uzyskania zwolnienia określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku.

Wynagrodzenie (w maks. wysokości) Maks. Kwota
do 3.000 zł 100 zł
powyżej 3.000 zł do 10.000 zł 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w powyższej tabeli, za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
Maksymalna stawka również wynosi połowę stawki przewidzianej w powyższej tabeli za:
1. Sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę:
2. Sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
Maksymalne stawki za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
Akt notarialny dokumentujący: (w maks. wysokości) Maks. Kwota
Umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 600 zł
Umowę majątkową małżeńską 400 zł
Testament 50 zł
Testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 150 zł
Testament zawierający zapis windykacyjny 200 zł
Odwołanie testamentu 30 zł
Zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić 60 zł
Zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 80 zł
Pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł
Pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności 100 zł
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł
Za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750 zł
Za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1 100 zł
Za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego 500 zł
Za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300 zł
Za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego 1000 zł
Za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród 100 zł
Za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie 50 zł
Za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc 20 zł
Za sporządzenie innego protokołu 200 zł
Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne 50 zł
Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym 100 zł
Za sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł
Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł
Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu 30 zł

WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi: 6 zł za każdą rozpoczętą stronę

POŚWIADCZENIA

Poświadczenie Maks. Kwota
Poświadczenie Maks. Kwota Za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
a) Na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną,
b) Na pełnomocnictwach i innych dokumentach
a) 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł
b) 20 zł
Za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem za każdą stronę - 6 zł
Za poświadczenie czasu okazania dokumentu za każdą stronę - 6 zł
Za poświadczenie pozostawania przy życiu:
a) W celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego -
b) W innym celu
a) 5 zł
b) 30 zł
Za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu 30 zł

DORĘCZANIE OŚWIADCZEŃ

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40zł.

PROTESTY

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi:
Wartość kwoty ulegającej zaprotestowaniu Maks. Kwota
do 1000 zł włącznie 5 zł
powyżej 1000 zł 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł
Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej w ust. 1

INNE CZYNNOŚCI

Czynność Maks. Kwota
Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592, 908 i 1456), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym”
Za czynność wymienioną w ust. 1, kontynuowaną w drugim dniu i kolejnych dniach 50% stawki określonej w ust. 1
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu.
Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej powyżej maksymalna stawka wynosi 200 zł.

ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA ZA DOKONANIE CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ POZA KANCELARIĄ NOTARIALNĄ

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:
– za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.
Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.