Dokumenty

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze czynności notarialne wraz z wykazem standardowych dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia każdej z nich.

Do każdej czynności notarialnej, w tym poświadczeń, niezbędne są dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport), natomiast w przypadku osób prawnych lub spółek osobowych dodatkowo niezbędny jest numer KRS, REGON, NIP.

Wymienione poniżej dokumenty są dokumentami standardowymi, dlatego przed każdą czynnością niezbędny jest uprzedni kontakt z Kancelarią w celu ich doprecyzowania.

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa – tj. wypis aktu notarialnego.

Gdzie udac się po dokumenty

wydawany przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych właściwy dla położenia nieruchomości. Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.
wydawany przez Urząd Miasta/ Gminy lub Starostwo Powiatowe właściwy ze względu na położenie działki. Dla nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Geodezji, adres: ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów. Dla nieruchomości położonych na terenie powiatu rzeszowskiego: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, adres: ul. Bernardyńska 7, 35-069 Rzeszów.

UWAGA: Prosimy pamiętać, aby dokumenty geodezyjne były zaopatrzone w adnotację: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.
wydawane przez Urząd Miasta/ Gminy lub Starostwo Powiatowe właściwy ze względu na położenie działki. Dla nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Architektury, adres: ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów. Dla nieruchomości położonych na terenie powiatu rzeszowskiego: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, adres: ul. Bernardyńska 7, 35-069 Rzeszów.
wydawane przez Urząd Miasta/ Gminy lub Starostwo Powiatowe właściwy ze względu na położenie działki. Dla nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, adres: ul. Rynek 7, 35-060 Rzeszów. Dla nieruchomości położonych na terenie powiatu rzeszowskiego: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, adres: ul. Bernardyńska 7, 35-069 Rzeszów.
wydawane przez Urząd Miasta/ Gminy lub Starostwo Powiatowe właściwy ze względu na położenie działki. Dla nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, adres: ul. Targowa 3, 35-065 Rzeszów.
wydawane w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.
wydawane przez Urząd Miasta/ Gminy właściwym ze względu na położenie lokalu/budynku mieszkalnego. Dla lokali/budynków mieszkalnych położonych w Rzeszowie: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Spraw Obywatelskich, adres: ul. Stefana Okrzei 1, 35-002 Rzeszów.
wydawane w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.