Notariusz Rzeszów

KANCELARIA
NOTARIALNA

SZYMON SKRZYPEK
NOTARIUSZ

Kontakt i dojazd

Przy Kancelarii znajduje się duży zewnętrzny i podziemny bezpłatny parking.
Kancelaria położona jest na I piętrze Capital Park
Budynek jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych:

 • Wejście z windą od strony Providenta
 • Łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych
×

Kancelaria Notarialna
Szymon Skrzypek Notariusz

al. Tadeusza Rejtana 23 lok. 14
35-326 Rzeszów

tel.: 600 053 801
tel. /fax: 17 250 09 86 /17 250 09 87
notariusz.skrzypek@gmail.com

wyślij e-maila
×

Godziny urzędowania:
pon.-pt.: 7:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 14:00

Czynności notarialne i dokumenty

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 2. Sporządza poświadczenia
 3. Doręcza oświadczenia
 4. Spisuje protokoły
 5. Sporządza protesty weksli i czeków
 6. Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 7. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 8. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 9. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opłaty

Treść: Notariusz pobiera wynagrodzenie w maksymalnej wysokości na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.), które uzależnione jest od wartości czynności prawnej:

Wynagrodzenie (w maks. wysokości) Maks. Kwota
do 3.000 zł 100 zł
powyżej 3.000 zł do 10.000 zł 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł

△ Do góry

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w powyższej tabeli, za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. Umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 2. Umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 3. Umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. Umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 5. Umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 6. Umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 7. Umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.3)),
 8. Umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 9. Umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. Umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 11. Ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,
 12. Przebieg licytacji lub przetargu,
 13. Przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 14. Umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
 15. Umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
  a)Umowę deweloperską,
 16. Umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 17. Umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.4)),
 18. Umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 19. Umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

△ Do góry

Maksymalna stawka również wynosi połowę stawki przewidzianej w powyższej tabeli za:

 1. Sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę:
  • Ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
  • Losowanie nagrody,
  • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym (maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki przewidzianej w § 3)
 2. Sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
  • Oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
  • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

△ Do góry

Maksymalne stawki za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Akt notarialny dokumentujący: Maks. Kwota
Umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 600 zł
Umowę majątkową małżeńską 400 zł
Testament 50 zł
Testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 150 zł
Testament zawierający zapis windykacyjny 200 zł
Odwołanie testamentu 30 zł
Zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić 60 zł
Zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 80 zł
Pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł
Pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności 100 zł
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł
Za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750 zł
Za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1 100 zł
Za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego 500 zł
Za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300 zł
Za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego 1000 zł
Za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród 100 zł
Za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie 50 zł
Za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc 20 zł
Za sporządzenie innego protokołu 200 zł
Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne 50 zł
Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym 100 zł
Za sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł
Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł
Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu 30 zł

△ Do góry

WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi:
6 zł za każdą rozpoczętą stronę


△ Do góry

POŚWIADCZENIA

Poświadczenie Maks. Kwota
Za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
a) Na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną,
b) Na pełnomocnictwach i innych dokumentach
a) 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł
b) 20 zł
Za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem za każdą stronę - 6 zł
Za poświadczenie czasu okazania dokumentu za każdą stronę - 6 zł
Za poświadczenie pozostawania przy życiu:
a) W celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego -
b) W innym celu

a) 5 zł
b) 30 zł
Za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu 30 zł

△ Do góry

DORĘCZANIE OŚWIADCZEŃ

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40zł.


△ Do góry

PROTESTY

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi:

Wartość kwoty ulegającej zaprotestowaniu Maks. Kwota
do 1000 zł włącznie 5 zł
powyżej 1000 zł 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł
Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej w ust. 1

△ Do góry

INNE CZYNNOŚCI

Czynność Maks. kwota
Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592, 908 i 1456), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym”
Za czynność wymienioną w ust. 1, kontynuowaną w drugim dniu i kolejnych dniach 50% stawki określonej w ust. 1

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu.

Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej powyżej maksymalna stawka wynosi 200 zł.


△ Do góry

ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA ZA DOKONANIE CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ POZA KANCELARIĄ NOTARIALNĄ

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

1) w porze dziennej - 50 zł,
2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - 100 zł
- za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.


△ Do góry